فقط 24 نفردر کشور زبان کنکور 93 را 100 زدند. شما کجای کارید؟